Правителството одобри удължаването на срока на прилагане на Картата на регионалните помощи на Република България, одобрена с РМС № 199 от 10.04.2014 г., с още една година и оправомощи министъра на финансите да подаде уведомление до Европейската комисия.

С изменението и допълнението в Насоките за регионална помощ за периода 2014-2020 г. на всяка държава членка се даде възможност да удължи срока на действие на регионалната си карта с още една година, докато ЕК подготви и публикува законодателството, съобразно което ще се подготвят новите карти.

Действащата Карта на регионалните помощи на Република България изтича на 31 декември 2020 г., както и картите на останалите държави членки на ЕС. Удължената карта ще се прилага за периода от 1 януари 2021 до 31 декември 2021 г., след получаване на одобрение и от страна на ЕК.

Целта на Картата е да установи максимално допустимите интензитети при предоставяне на държавна помощ за регионално развитие. Същностните параметри на Регионалната карта не се променят – запазва се статутът на всички региони на страната ни от равнище NUTS-II, като отговарящи на необходимите условия.

Запазват се също обхватът на регионите, таваните на интензитета на регионалната държавна помощ за страната ни в размер на 50 % за петте района на планиране и 25 % за Югозападния регион, както и бонусите за малки и средни предприятия и коригираният таван за големи инвестиционни проекти.

Продължаването на срока на Картата на регионалните помощи е от съществено значение за администраторите на държавна помощ, на които ще се даде възможност при нужда да удължат прилагането на действащите мерки за помощ или да разработят нови.

Без наличието на одобрена и действаща регионална карта за България, предоставянето на средства за подпомагане на регионалното развитие се поставя под риск.