Министерският съвет удължава две национални програми – „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ и „Дигитална квалификация“.

Програмата за повишаване на компетентностите на преподаватели, които подготвят бъдещи учители, изтича в края на януари 2024 г.

Срокът й се удължава с шест месеца, за да могат да се реализират всички заложени в нея дейности.

Предвижда се по програмата да бъдат обучени 60% от всичките около 1900 преподаватели в държавните висши училища, които подготвят педагогически специалисти.

В процес на изграждане и оборудване са центрове и зали с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии в 22 държавни висши училища.

Предстои тяхното свързване в Национална мрежа с цел бърз обмен на идеи и добри практики. До изтичането на срока на програма трябва да бъдат финализирани дейностите по изработване на механизми за оценка на потребностите на преподавателите във висшите училища и организиране на курсове за повишаване на квалификацията им.

Националната програма „Дигитална квалификация“ е насочена към повишаване на уменията на преподавателите във висшите училища и на учители по различни предмети в системата на средното образование.

Тя изтича в края на март, а срокът й се удължава с 10 месеца. За този период се предвижда да бъдат обучени 800 учители, записали се за участие в квалификацията през изтеклата учебна година.

По програмата ще бъдат обучени и представители от практиката за придобиване на специфични знания, умения и компетентности, които им позволяват да започнат да преподават или да водят практически занятия, свързани с ИКТ и компютърни науки, в университетите и в системата на училищното образование