Правителството одобри проект на за Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление.

Новият Устройствен правилник на Министерството на електронното управление (МЕУ) отразява измененията на нормативната уредба от м. февруари 2022 г., с които на министъра на електронното управление са прехвърлени редица функции на закритата Държавна агенция „Електронно управление“, свързани с ръководенето на държавната политика за развитие на електронното управление и държавната политика за мрежова и информационна сигурност.

Същевременно с него се изпълнява и решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от 13.12.2021 г. обн. ДВ брой 106/ 2021 г., с което към МЕУ преминава дирекция „Информационни технологии“ от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Правилникът включва функциите по подпомагане изпълнението на всички правомощия на министъра на електронното управление със съответната структура и щатна численост.

С цел създаване на необходимите условия и ресурси за изпълнение на функциите по ефективно оперативно наблюдение и поддръжка на хоризонталните системи, споделените ресурси и инфраструктурата на електронното управление, както и за наблюдението и реакцията при инциденти с мрежовата и информационна сигурност, се създава Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.