“Зелени закони” поиска от президента Румен Радев да наложи вето върху приетия миналата седмица Закон за устройство на територията (ЗУТ) заради проблеми в няколко области:

  • Достъп до правосъдие

  • Екологична оценка и Натура 2000

  • Пречистване на отпадните води.

Приетите промени могат да доведат до наказателна процедура за нарушения на европейската директива за пречистването на градските отпадъчни води. Освен това законът ограничава правата на гражданите да обжалват общите устройствени планове, което противоречи на решение на Конституционния съд, като е нарушение и на международната Орхуска конвенция за достъп до правосъдие за околната среда, от която вероятно България ще бъде изключена.

С приетите текстове, депутатите отново не разрешиха на природозащитни организации и граждани да оспорват общите устройствени планове и подробните устройствени планове. Единствените, на които се дава това право, са собственици на засегнати имоти. Това прави невъзможен съдебният контрол, когато плановете, приемани от общините, предвиждат увреждане на природата.

Това състояние противоречи на Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция), която България е подписала и ратифицирала. От 2014 г. Комитетът за съответствие и Събранието на страните по Конвенцията призовават българските власти да спазят ангажиментите си, а през 2020 г. страната ни бе заплашена с изключване, ако това не бъде направено.

Други проблеми в приетия закон са натоварването на кметовете с правомощия да взeмат решения, извън своята компетентност в нарушение на природозащитните директиви и закони, относно необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000. А също така и позволяването на безконтролно използване на ями за отпадни води, вместо канализация, каквито са европейските изисквания.

Всички мотиви за поисканото вето, може да видите тук