Правителството прие промени в свое Постановление № 118/2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Измененията в документа са продиктувани от констатираната непълнота по отношение на задължението на бенефициентите за безвъзмездна помощ по фондове „Вътрешна сигурност“ и „Убежище, миграция и интеграция“ да използват ИСУН. С приемането на постановлението се преодолява именно това несъответствие и се осигурява значителна оптимизация в процеса на провеждането на процедурите по избор на изпълнител.

Очакваните резултати са намаляване на административната тежест по отношение на бенефициентите и кандидатите за изпълнители и създаване на условия за намаляване на нивото на допусканите до момента грешки при провеждането им. Паралелно с това се постига и по-голяма прозрачност, което ще разшири кръга на потенциалните участници в процеса и ще повиши доверието в институциите при разходването на публичния финансов ресурс.