Над  350 работници и служители от АГКК в страната готвят стачка.

Във Враца служителите ще излязат на едночасова предупредителна стачка в 10.00ч. пред сградата на Кадастъра.

На  12.10.2022 г. /сряда/ от  10 ч. до 11 ч. ще бъде проведена едночасова предупредителна стачка в структурите на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/.

Службите по геодезия, картография и кадастър  от цялата страна ще се включат активно в стачните действия!

Исканията на работещите са:

  1. Да бъде реализирано увеличение на средствата за работни заплати в системата на АГКК с минимум 20 /двадесет/ процента;
  2. Увеличените средства да се разходват за нарастване на основната заплата на всички служители на АГКК по съгласуван с и одобрен от синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в АГКК механизъм;
  3. Увеличението на основните заплати да има ретроактивно действие и да влезе в сила считано от 01.10.2022 г.

По изчисления на Синдикат на административните служители “Подкрепа” е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 600 000 лева и именно такъв ресурс настояваме да бъде осигурен чрез Постановление на Министерски съвет незабавно! 

Професията инженер в геодезията, картографията и кадастъра е регулирана професия по смисъла на § 1, т.1 от Закона за признаване на професионални квалификации. Работещите в АГКК са специалисти с висока квалификация – инженери, геодезисти. Резултатът от тяхната работа касае пряко българското обществото по отношение създаване и предоставяне на информация за точното пространствено разположение и уникална идентификация на недвижимите имоти и е в основата на управлението на собствеността и ефективен пазар на недвижимости, и всичко свързано с тяхното придобиване, владение и ползване, с реализиране на инвестиционните намерение и проекти, както в държавни и общински имоти, така и в частни имоти. Недопустимо е да продължава омаловажаването на такъв тясно професионален труд от страна на държавата, недопустимо е оценката на такъв труд да е под 1000 лв. бруто! Високата степен на натоварване и получаваното ниско възнаграждение са причина за текучество на ценни, обучени експерти. Ниското ниво на заплащане прави АГКК неконкурентоспособна на пазара на труда. Това е обективна предпоставка за затрудняване работата на  единствената национална административна структура, създаваща и поддържаща в актуално състояние на геодезическа и кадастрална информация за територията на Република България.

Работещите в АГКК ще отстояват исканията си до край и в случай, че не бъдат чути ще преустановят работа и ще обявят безсрочни стачни действия!