От 1 януари влизат промени в Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, съобщиха от Министерството на регионалното развитие.  Новите сгради ще се проектират с минимално потребление на енергия.

Дава се алтернатива при изграждането на нови сгради в райони с централизирано топло- и газоснабдяване. Така вместо дадена сграда да разчита изцяло на индивидуално решение за отопление и охлаждане на база възобновяеми източници, се допуска изграждането на обща сградна инсталация, която да се възползва от топлопреносната система в населеното място.

До края на 2027 г. при новите сгради, проектирани да разчитат на високоефективни ТЕЦ-ове, енергията от възобновяеми източници трябва да има дял поне 15% от доставената енергия за отопление, охлаждане, гореща вода за битови нужди и осветление. По този начин се предвижда дял на енергията от Възобновяеми енергийни източници в новите сгради, присъединени към такива централи, да се намали от 55 на 15%.

С наредбата се определят показателите на енергийните характеристики на сградите и минималните изисквания за енергийна ефективност. Осигурява се изпълнение на програми и проекти за енергийна ефективност, подкрепени от различни източници за финансиране. Един от тях е по Плана за възстановяване и устойчивост, по който регионалният министър Андрей Цеков отчете направеното:

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ.