Преди да сключат сделка за дадена движима вещ страните ще могат да проверят дали върху нея има наложени запори.

Това ще стане възможно с изграждането на Национален регистър на запорите, което се предлага от Министерството на правосъдието.

То огласи за обществено обсъждане промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се регламентира

новата електронна национална база данни, в която съдебните изпълнители ще са длъжни всеки ден да въвеждат данни за наложените и вдигнати запори.

Регистърът ще осигури и възможност за бързи и надеждни справки при проучване на състоянието на имуществото на търговски дружества с цел придобиване и сливане. С него ще се прави и проверка на кредитоспособността на фирмите. И също така ще може бързо и лесно да се установи имуществото на търговците и неограничено отговорните съдружници за целите на производството по несъстоятелност.

Проектът за промени в ГПК предвижда новият регистър да заработи от 2022 г.,

а преди това министърът на правосъдието ще трябва да уреди в наредба какви ще са условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система.

От новата разпоредба в ГПК, която го регламентира, става ясно, че справките за наложените запори ще се предоставят от министерството. Право на такива ще имат „участниците в изпълнителните производства, както и на лица с правен интерес“.

Какви ще са таксите за справка за запор ще бъде определено в тарифа на Министерския съвет.

В мотивите към законопроекта се посочва, че той цели

„гарантиране не само на момента на изненада при налагане на запор (вписване на обстоятелства в реално време в регистъра и непрекъснат достъп до информацията в него), но и предотвратяване на възможността за разпореждане с вещта, поради идентифицирането ѝ като запорирана в момента на предприетото действие от правоимащия орган“.

Освен това регистърът ще даде възможност за уведомяване в реално време по електронен път на заинтересованите страни при промяна на обстоятелствата по повод на запор, както и за вдигането му.