Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на споразумение за обезщетяване между Правителството на Република България и ДЗЗД „УТС Консорциум“ и упълномощи министъра на енергетиката да проведе преговорите и да подпише споразумението от името на правителството на Република България.

Възможността за сключване на Споразумение за обезщетяване е предвидена в Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд „Козлодуй“ (МФК). Съгласно неговите разпоредби, Република България трябва да предостави адекватна защита на изпълнителите, консултантите и доставчиците, които изпълняват проекти по линия на МФК, при поискване от тяхна страна. Защитата се предоставя чрез сключването на споразумение за обезщетяване.

ДЗЗД „УТС Консорциум“, в качеството си на изпълнител на проект „Преработване на влажни твърди радиоактивни отпадъци“, финансиран от МФК, се е възползвал от правото си да поиска сключване на такова споразумение. Възложител на проекта за преработване на влажни твърди радиоактивни отпадъци е ДП РАО. Предприятието е определено за експлоатиращ ядрена инсталация, съгласно изискванията на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда. ДП РАО ежегодно сключва договор за застраховка „Обща гражданска отговорност за ядрена вреда“ за експлоатираните от него ядрени съоръжения. В тази връзка, в случай на евентуален ядрен инцидент, изплащането на обезщетения при условията на споразумението с ДЗЗД „УТС Консорциум“ ще се покрива от застрахователния договор на предприятието.

Уредбата на гражданската отговорност за ядрена вреда се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, ратифицирана от Народното събрание на Република България, и в Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Съгласно законовите разпоредби експлоатиращият ядрена инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго.