Перник подписа декларация за Справедлив енергиен преход, инициирана от WWF

Това е втората българска община след Бобов дол, която се ориентира към развитие на нисковъглеродна икономика.

Кметът на Перник Станислав Владимиров декларира своята подкрепа за преминаване към устойчиво развитие на местната икономика. Той подписа декларацията на природозащитната организация WWF, с която се ангажира да поведе своята община към справедлив за хората и природата енергиен преход от въглищна към нисковъглеродна икономика.

С този ход Перник се превърна във втората българска общинна след Бобов дол, която се присъединява към общите европейски усилия за декарбонизация и развитие на алтернативни енергийни източници.

 

Само за половин година над 60 кмета от 14 въгледобивни региона в 11 европейски държави, сред които и България, обявиха своята подкрепа за преминаване към  икономика от нов тип в унисон с амбициозните цели на Зеления пакт.

Декларацията е подписана още от кметове от Германия, Гърция, Словакия, Словения, Полша, Румъния, Чехия, Украйна, Черна гора и Босна и Херцеговина.

А през септември тази година в гр. Битом, Полша, ще се състои трети пореден Форум на кметовете за справедлив енергиен преход във въглищните региони, който се организира от WWF. Неговата цел е обмяна на опит между кметовете на общини от Централна и Източна Европа, които са засегнати от преструктурирането на въглищния сектор.

„Фондът за справедлив преход е в размер на 7,5 милиарда евро, от които за България са заделени приблизително 0,5 млрд. евро. Те трябва да се използват по предназначение за справяне с екологичните, социалните и икономически последици от трансформацията на въгледобива в зависимите от изкопаемите горива региони у нас. Навременните действия на община Перник да подкрепи усилията на WWF в тази посока отново демонстрират силата на доброто сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт в посока постигане на амбициозните климатични цели на Парижкото споразумение“, коментира Георги Стефанов, ръководител практика „Климат и Енергия“ към WWF България.

Защо това е важно?

В стремежа си да изпълни Парижкото споразумение, Европейският съюз е по пътя на необратима тенденция, която води до извеждане на въглищата от енергийния микс. Въпреки че са източник на доходи за мнозина, производството на електричество от въглища става все по-нерентабилно, а от екологична гледна точка са необходими много инвестиции. Както по света, така и у нас на ТЕЦ-овете се падат 70 % от емисиите парникови газове, което ги превръща в една от най-големите заплахи пред глобалната климатична система.

През последните две години и половина природозащитната организация WWF анализира в дълбочина четири въглищни региона – Югозападна България, Западна Македония в Гърция, Горна Силезия в Полша и Рур в Германия. Въз основа на изследванията, екип експерти от четирите държави изготви доклад с препоръки към политиките на европейско, национално и регионално ниво във връзка с развитието на процеса по прекратяване изгарянето на въглища и преминаване към нулеви въглеродни емисии.

Докладът заключва, че за успеха на този процес е важно да има  определен краен срок за прекратяване на въгледобива, яснота за размера на необходимата финансова подкрепа и стартиране на алтернативни икономически дейности преди физическото затваряне на въглищните мощности.

За разлика от Рур, където прекратяването на въгледобива се планира от десетилетия,  в Югозападна България държавна стратегия не е разработена, в резултат на което регионът се обезлюдява, а икономиката му постепенно запада. Въпреки това, експертите на WWF вярват, че с адекватни регионални политики, съобразени с препоръките от доклада, би могъл да се гарантира успешен, социално отговорен и устойчив преход към нулеви въглеродни емисии във въглищните региони на Европа.