7 млн. лв за достъп до висше образование отпускат от националния бюджет и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. в подкрепа на младежи от уязвими групи.

Училища и неправителствени организации в партньорство с висши училища могат да кандидатстват с проекти, дълги не повече от 18 месеца, на стойност между 100 000 и 195 583 лв., с които да насърчат млади хора от уязвими групи да завършат висше образование.

Със средства от оперативната програма ще се подпомагат и ученици от втори гимназиален етап в уязвимо положение. Целта е те да положат успешно задължителните и допълнителните матури и кандидатстудентските изпити за вход в университет, за да продължат образованието си.

Зрелостниците могат да получат средства за разходите за кандидатстудентски такси, за пътуване и нощувка при явяване на изпитите в университет.

За приетите за студенти според нуждите ще се покриват семестриални такси и настаняване в общежитие за първата академична година в рамките на проекта.

Предложенията могат да се изпращат само по електронен път.