Докторантите в приоритетни за държавата професионални направления ще бъдат освободени от такси. Същата мярка се предвижда и за докторантите, назначени по научни проекти с публично финансиране.

Това е записано в Оперативния план към Стратегията за развитието на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година, публикуван за обществено обсъждане до 20 септември т.г.

Във висшите училища ще бъдат разработвани дигитални учебни програми и нови интерактивни дигитални ресурси. Планират се също инвестиции в качеството на висшето образование с акцент върху осигуряването на устойчиви механизми за сътрудничество и работа в дигитална среда.

Сред целите на плана са още интернационализация на висшето образование и включване в международни образователни и научни мрежи. Ще се активизира научната дейност във висшите училища и ще се изгражда ефективна връзка образование – наука – бизнес. Заложени са стимули за млади преподаватели, за привличане на преподаватели от чужбина, както и за изготвяне и издаване на учебници, учебни помагала и монографични трудове на чужди езици.

Освен средства от държавния бюджет и от бюджетите на висшите училища се предвижда осигуряване на финансиране чрез европейските фондове, както и чрез програмите на Европейския съюз „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“. Средства са предвидени и в Плана за възстановяване и устойчивост.