Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2021 г.

С Постановлението се предлага да бъдат осигурени средства на обща стойност 101 925 лв. за изплащане на отпуснатите стипендии на ученици от държавните спортни училища и ученици от общински и частни училища през второто тримесечие на 2021 година.

Необходимите средства за стипендиите са в рамките на разчетените за тази дейност в държавния бюджет средства за 2021 г.