Двадесет и една национални програми за развитие на образованието одобри правителството.

Две от тях са нови – „България – образователни маршрути“ и „Неразказаните истории на българите“.

Целта на първата програма е учениците да придобият знания чрез преживяване извън училището, в реална среда чрез различни образователни маршрути, които включват обекти в тематичните направления: история и археология; география и икономика; биология, биоразнообразие и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти, и допринасят за личностното и гражданско развитие на учениците, за патриотичното им възпитание.

Ще има възможност и за съвместни инициативи с културни и научни институции (музеи, галерии, театри,
планетариуми, обсерватории, научни институти, обществени библиотеки и др.). За първи път програмата надгражда обучението по български език и литература, история на България и география на България, организирано в чужбина, чрез извънкласните дейности, свързани със съхраняването на националната идентичност и култура. Учениците ще опознават с посещения на място не само природните и историческите забележителности на България, но и съвременните българи.

Чрез НП „Неразказаните истории на българите“ ще се даде възможност на ученици да обогатят знанието си за България в архивите чрез изследователска и проучвателна работа за българското културно- историческо наследство и приноса на съвременните българи за цивилизационното развитие на съответната държава/район/населено място.

Тази програма ще помогне на българските държавни и неделни училища в чужбина да приобщят местната общност чрез представяне на резултатите в уроци по родолюбие, форуми и срещи.

Ще продължи изпълнението на държавната политика, свързана със съхраняване и популяризиране на българското езиково и етнокултурно пространство зад граница.

И през следващата учебна година ще работят програмите за популяризиране на иновациите. Училищата и детските градини ще бъдат подкрепяни за осигуряване на информационни и комуникационни технологии, предвиждат се обучения на ученици за безопасно използване на интернет.

Ще се подпомага обучението по програмиране за повишаване на компетентностите по ИКТ и създаването на условия за дигитално професионално образование и обучение в сътрудничество с университети и с работодатели.

Ще продължи осигуряването на постоянен достъп на всички 265 общини до Информационната система за реализация на Механизма (ЙСРМ), чрез която се работи за обхващане и оставане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

През тази година ще се създават и обновяват учебни кабинети, класни стаи и стаи за занимания по интереси, в които учениците се обучават в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта. За поредна година ще се финансира изграждането на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Детските градини също ще получат подкрепа за прилагане и популяризиране на иновативни практики.

Предвидени са и дейности за модернизиране на материалната база в професионалните училища. Остават програмите „Обучение за ИТ умения и кариера“, „Заедно в изкуствата и спорта“. И през 2023 г. ще се разработват и оценяват нови учебни помагала.