Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с ПМС № 94 от 2022 г.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за доизплащане на стипендии на ученици от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата и на ученици от общински и
частни училища, които са придобили право на стипендия през 2021 г. и на стипендии и на еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата, които са придобили право по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 година.

Средствата са в размер на 402 195 лева, като: 358 050 лева, са предназначени за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по изкуствата и по културата към
Министерството на културата; 44 145 лева са предназначени за изплащане на стипендия на ученици от общински училища.

Необходимите средства за изплащане на стипендиите, посочени в чл. 1 от проекта на постановление, са в рамките на разчетените за тази дейност, в централния бюджет средства за 2022 г.

Целта на предложения проект на постановление е осигуряването на средства за осъществяване на финансово подпомагане на децата с изявени дарби за разширяване на възможностите им за изява и поощряване на развитието на техните творчески заложби.