Министерството на правосъдието

предлага да отпадне изискването за представяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност, когато то е издадено след 1 март 2011 г.,

за кандидатстващите юристи за нотариус, помощник-нотариус, заместване на нотариус от помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител.

Това предвижда проектът на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, публикуван днес за обществено обсъждане на сайта на ведимството и на портала за обществени консултации.

Допълненията в закона са в изпълнение на последователните действия на правителството по приоритета му за намаляване на административната тежест на гражданите.

При провеждането на посочените конкурси Министерството на правосъдието ще прави служебно справка за наличието на удостоверения за придобита юридическа правоспособност на кандидатите в електроненния регистър на издадените удостоверения за юридическа правоспособност, който ведомството подържа от март 2011 г.