По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2021 г. нарастват с 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 2.26 милиона.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.0%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 5.2%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 4.4%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Добивна промишленост“ – с 6.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.2 и 17.0%.

В края на март 2021 г. в сравнение с края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.8 хиляди.

Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – със 7.5 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 5.6 хил., и „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.2 хил., а най-голямо увеличение – в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 8.4 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – със 7.1 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ – с 8.3%, „Операции с недвижими имоти“ – със 7.6%, и в „Административни и спомагателни дейности“ – с 4.4%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – със 7.0%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1 454 лв., за февруари – 1 431 лв., и за март – 1 500 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 462 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Добивна промишленост“ – с 10.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.7%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.9%, „Операции с недвижими имоти“ – с 8.4%, и в „Култура, спорт и развлечения“ – с 8.0%.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.0% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 27.1%, „Държавно управление“ – с 18.5%, и „Добивна промишленост“ – със 17.1%. Намаление на заплатите е регистрирано в две икономически дейности: „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.8%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2021 г. са:

-„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 613 лева;
-„Финансови и застрахователни дейности“ – 2 188 лева;
– „Добивна промишленост“ – 2 108 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

– Хотелиерство и ресторантьорство“ – 717 лева;
– „Други дейности“ – 961 лева;
– „Селско, горско и рибно стопанство“ – 984 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства със 17.2%, а в частния – с 8.8%.