Здравната вноска се вдига от 1 януари. Тези, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще плащат повече.

 Цената на месечната здравна вноска за 2023 беше 31,20 лева – неосигурените плащат 8% върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица или сега 390 лева.

От тази година за здраве ще се плащат по 37,32 лева на месец, тъй като половината от дохода вече ще бъде 466,50 лева. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора според Закона за здравното осигуряване. Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава човека от правото да ползва услугите по линия на Здравната каса.