Проверяват дейностите, свързани с контрола на изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Ревизията е възложена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на Дирекция „Вътрешен одит“.

Целта е да се установи какво е наложило наемането на външни фирми за извършване на проверките на място при бенефициентите, при положение, че в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, която изпълнява функциите на Управляващ орган на програмата, има 67 експерти (31 в София и още 36 в регионалните звена на дирекцията), които следва да осъществяват контрола по изпълнение на проектите, уточняват от МРРБ.

Проверката трябва да установи също какъв е общият размер на разходите за използване на услугите на външни фирми, за да се прецени по-точно целесъобразността на тяхното наемане.