7 182 616 лв. за четири национални програми в областта на науката отпусна Министерският съвет. Средствата са за изпълнение на следващите етапи от програмите.

Една от основните цели на НП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация” е да се повиши броят на научните публикации с автори от страната в авторитетни научни списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus.

През първия етап 31 висши училища и научни организации получиха финансиране, а след преглед и оценка на постъпилите отчети във втория й етап ще продължат участието си 28 от тях. За целта се отпускат 3 782 616 лв.

Национална програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки” съдейства за развитие на висшето образование, науката и иновациите в сферата на математическите науки чрез провеждане на дейности за взаимодействие между образование, наука и иновации.

За втория етап от нея се отпускат 700 000 лв. Целта на програма „Интелигентно животновъдство” е да предостави иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство, което да намали необходимите човешки ресурси и въздействието върху околната среда.

За реализирането на следващия (трети) етап са одобрени 1 200 000 лв. За продължаване на научните изследвания, насочени към приложението на изкуствения интелект в земеделието, подобряване на управлението на почвите, качеството на водите и ограничаване ползването на торове и пестициди по програма „Интелигентно растениевъдство“ се отпускат 1 500 000 лв.