Общо 3 853 безработни хора с увреждания са започнали работа през първото полугодие на 2022 г.

От тях 2 355 души са намерили работно място на свободния пазар на труда, а останалите 1 498 са включени в субсидирана заетост по програми, мерки и проекти, финансирани от държавния бюджет и от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020 г.).

В периода 1 януари – 30 юни 2022 г. общо 1390 души са работили по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, по която държавата финансира за 24 месеца заетостта на наети безработни с трайни увреждания на подходящи за тях работни места.

Приоритетно в нея се включват хора с над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди, хора със сензорни и ментални увреждания.

По различни мерки от Закона за насърчаване на заетостта работодателите получават субсидия от Агенцията по заетостта за разкриването на работни места и наемането на хора с увреждания.

Средства се отпускат и за наемане на безработни младежи до 29 години с трайни увреждания, както и на младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, които са завършили образованието си.

През първото полугодие на 2022 г. 520 безработни с трайни увреждания са включени в обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности, за които разходите се поемат също от националния бюджет.