Във връзка с Решение на Народното събрание на Република България от 13.12.2021 г. за приемане на нова структура на Министерския съвет на Република България, е констатирана необходимост от извършването на промени в уредбата, регламентираща управлението на средствата от ЕС.

Въведените изменения актуализират ведомствата и структурите на национално ниво, отговорни за подготовката, управлението и изпълнението на средствата от ЕС, свързана с прехвърляне на функции между министерствата и наличието на новосъздадени такива, както и прецизиране на наименованията на съответните министерства в горепосочените решения на Министерския съвет.

В допълнение ще се даде възможност да бъдат пренасочени средствата към процедури за подкрепа на бежанците от Украйна в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и Оперативна програма за храните чрез преразпределение на финансовия ресурс, предоставен на ОПРЧР по механизма REACT-EU за 2022 г.

генерал агрохимикали