Парламентът одобри на първо четене два нови законопроекта за промени в Закона за социалните услуги. Вносители са управляващите партии – ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Това стана по време на днешното заседание на Народното събрание.

Новите текстове имат за цел да избегнат блокирането на системата в тримесечния срок, предвиден за приемането на необходимите подзаконови нормативни актове, след влизането в сила на закона от началото на този месец.

До приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги насочването на всички лица за ползване на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, ще се извършва само от дирекции „Социално подпомагане“.

Освен това до приемането на Правилника при заявяване на искане за предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, кметовете на общини ще предоставят информацията и документите, изисквани по досегашния ред.

Със законопроекта се урежда и срокът за издаване от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на заповедта за предварителното одобрение или за отказ.

Започналите и неприключили до влизането в сила на Закона за социалните услуги производства за създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги ще се довършат по досегашния ред.

До приемането на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги Държавната агенция за закрила на детето и инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане ще продължат да извършват контрол на предоставянето на социалните услуги по досегашния ред.

Освен това започналите до влизането в сила на ЗСУ процедури по лицензиране на частни доставчици на социални услуга и вписването им в регистъра към Агенцията за социално подпомагане ще се довършат по досегашния ред.

Другият законопроект е на „Обединени патриоти“. С измененията се уточнява целта на Закона за социалните услуги.

Акцентира се върху това, че чрез предоставянето на социалните услуги се осъществява конституционно
установената закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и на лицата с физически и психически увреждания.

Изрично се подчертава, че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност – покупка, продажба или обмен на активи с цел реализиране на печалба, а е насочено към съхраняване и подпомагане на основните семейни ценности, в това число предоставяне на закрила на нуждаещите се физически лица.