Парламентът одобри процедурните правила за избор на нов състав и ръководство на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). От днес започва да тече 14-дневен срок, в който народните представители и парламентарните групи ще могат да номинират своите кандидати.

Предложенията трябва да бъдат отправяни мотивирано до Комисията по енергетика, която на по-късен етап ще проведе публичното им изслушване.

След това в пленарната зала на открито заседание ще бъдат гласувани кандидатурите за председател и членове на регулатора и ще се проведе разискване.

Гласуването e чрез компютаризирана система за гласуване. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Настоящият състав на енергийният регулатор вече е с изтекъл мандат, но продължава да изпълнява своите правомощия до избора на нови комисари.