Работещите не могат да бъдат допускани до работните им места без трудов договор.

За по-ефективен контрол е необходимо сигнали в Инспекцията по труда да се подават, докато лицата все още полагат труд.

С предстоящия старт на летния сезон започна и набирането на персонал за летните курортни обекти.

ИА „Главна инспекция по труда“ напомня, че кризата, предизвикана от коронавируса, увеличава допълнително риска от полагане на недеклариран труд, който по принцип е висок в сезонните обекти и при който правата на работниците не са защитени.

Инспекцията обръща внимание и на работодателите,

наемащи незаконосъобразно работници и служители, че също рискуват да загубят право на държавна подкрепа, тъй като част от изискванията за предоставянето на такава са свързани именно със спазване на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство.

Преди реално да започнат да полагат труд на работните си места, наетите лица

трябва да изискат от работодателя някои основни документи. Те задължително трябва да получат екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете страни, и копие от уведомлението, с което той е регистриран в НАП.

Работодателят няма право да допуска до работните места работници и служители, с които не е сключил и не е регистрирал в НАП писмен трудов договор.

Липсата на регистрация дава възможност на работодателя да не внася дължимите данъци и осигурителни вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права. С издаден от НАП персонален идентификационен код всеки може да провери дали трудовият му договор е регистриран.

Ако желае да провери уменията им, работодателят може да сключи договор с клауза за срок на изпитване.

В рамките на срока на изпитване той може да прекрати трудовия договор по всяко време без предизвестие и без да дължи обезщетения, освен за неизползван отпуск. Според Кодекса на труда срокът на изпитване може да бъде до 6 месеца. Ако изрично не е уговорено друго, то от него могат да се възползват и двете страни. Ако обаче срокът на изпитване е уговорен в полза на едната страна, то другата дължи предизвестие при напускане. Ако не е уговорено друго, за постоянен трудов договор срокът на предизвестието е един месец, а за срочен трудов договор – 3 месеца, но не повече от изтичането на срока му.

Затвърждава се тенденцията в последните години работниците и служителите да подават сигнали за неизплатени трудови възнаграждения, които са договорени устно с работодателя.

В тези случаи Инспекцията по труда няма правомощия да залъжи работодателя да ги изплати. Често сигналите за работа без трудов договор също се подават от работниците, след като те вече са напуснали работните места. Ако лицата не бъдат заварени да полагат труд, контролните органи на Агенцията не могат да се възползват от правомощието си да обявяват съществуване на трудово правоотношение.

Друг специфичен момент при сезонната заетост касае оформянето на трудовата книжка.

Според Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, трудовата книжка се съхранява от работника или служителя. В тридневен срок от постъпване на работа лицата трябва да я предоставят на работодателя за вписване на данни, който е длъжен веднага след това да я върне. Важно е работещите да имат документ от работодателя, че са му предоставили книжката. Така при евентуално изгубване, ще могат да докажат, че вината за това е негова и той ще има задължение да изпълни процедурата по възстановяването й. Трудовата книжка се предоставя на работодателя и при прекратяване на трудовото правоотношение, който трябва да нанесе незабавно данните в нея и да я върне веднага. При прекратени трудови правоотношения работодателят е длъжен да предостави своевременно и писмен акт за прекратяването.

При старта на сезона традиционно ИА ГИТ засилва контрола на сезонните обекти в морските курорта, като кампания е планирана и през т.г.

ИА ГИТ напомня, че при несъгласие с начина на упражняване на контрола от инспекторите по труда или при данни за корупционни практики и работодатели, и работещи могат да подадат сигнал в Главна инспекция по труда.

ИА ГИТ гарантира нулева толерантност към корупцията, доказателство за което е създаването на отдел „Контрол на инспекционната дейност“, който изпълнява функциите на вътрешен одит и съответно разглежда подадените сигнали.

Въпреки че не е задължена по закон, Агенцията създава отдела с цел превенция на  нерегламентирани практики в контролната дейност. Повече информация за подаване на сигнали за корупция може да бъде получена на интернет страницата на Инспекцията по труда, в рубриката „Антикорупция“.