Министерският съвет прие План за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с Република Гърция.

Документът е изготвен на базата на анализ на сформираната със заповед на министър-председателя на Република България междуведомствена група, свързан с миграционния поток по българо- гръцката граница и преглед на досега действащия План.

Отчетена е необходимостта от отпадане на някои от заложените до този момент мерки. Същевременно е набелязан и пакет от дейности на държавните институции, ангажирани пряко с този процес, изпълнението на които ще бъдат координирани от Националния оперативен щаб под ръководството на вътрешния министър.

Основната цел на одобрения нов План за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с Република Гърция е създаване на оптимална
организация, координация и взаимодействие за адекватен отговор на България в случай на възникване на извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск.

В документа са разписани конкретните задачи и отговорности на ангажираните ведомства, както и действия, които те следва да предприемат в случай на подобна ситуация – първоначално реагиране, усилване на граничното наблюдение и охрана на държавната граница, увеличаване на капацитета на работа с мигрантите, медицинско обслужване.

От институциите са направени и точни разчети за необходимите сили и средства за първоначално реагиране, както и за увеличаване на способностите за изпълнение на задачите.

Приемането на новия План за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата ни с Република Гърция на практика отменя досега действащия План, приет от Министерския съвет на 23 март 2016 г.