Близо 3,6 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в опазването и подобряването на качеството на околната среда в България.

Средствата са предвидени в проекта на Програма „Околна среда” 2021-2027 г., който беше
одобрен от Министерския съвет.

Програмата е основният инструмент за подкрепа на инвестиции в областта на управлението на водите и отпадъците, кръговата икономика, биологичното разнообразие, качеството на атмосферния въздух, превенцията и управление на риска от природни бедствия и изменението на климата.

Финансирането се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет.

генерал агрохимикали

Планира се извършването на инвестиции за повишаване равнището на свързаност и пречистване на градските отпадъчни води, намаляване на количеството депонирани битови отпадъци и увеличаване на дела на разделно събраните и рециклирани отпадъци и подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове.

Програмата ще подкрепи и мерки, насочени към намаляване на замърсяването на атмосферния въздух от битовото отопление и транспорта  към превенция и управление на риска от наводнения, засушаване и повишаване подготвеността на населението за реакция при природни бедствия.

Приемането на решението на Министерския съвет дава възможност на Управляващия орган на програмата да я представи на Европейската комисия за окончателно одобрение