1054 ученици усвояват компютърни умения откакто преди четири години стартира национална програма „Обучение за ИТ кариера“ за обучение по професия „Приложен програмист“, която е нова в списъка на професиите.

Тя се реализира в сътрудничество между ИТ бизнеса, професионалните гимназии и висшите училища. Всяка година в програмата се включват около 600 ученици.

Самият прием на ученици в професионално направление „Компютърни науки“ за последните две години се удвои.

181 от завършилите по Програмата ученици са заявили, че остават в страната и ще се обучават по специалности, близки до ИТ.

120 от тях вече работят в ИТ фирми.

Двама са включени и като преподаватели в програмата от октомври т.г..

Те възнамеряват да придобият и професионална квалификация „учител“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Обучението започва с ученици от Х клас през съответната учебна година, които не се подготвят за професии „Програмист“, „Системен програмист“ и „Приложен програмист“ и е в рамките на три години.

Създадени бяха пет центъра за обучение по програмата

в София към Технологично училище „Електронни системи“ и Техническия университет, в Правец – към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи и Технически университет, София.

В Русе центърът е към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“. В Пловдив обученията са в център към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а в Бургас – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Към центровете има изнесени групи в над 20 населени места в това число и малки, като Чепинци, Велинград, Козлудуй и др., което разширява възможностите за достъп до обучение на повече желаещи.

Материалите за обучението се разработват от група експерти работещи в ИТ сектора съвместно с преподаватели от средните и висшите училища. Разработените учебни материали са изцяло на разположение на учениците и учителите.

Използва се платформа базирана на Moodle, чрез която се осъществява преподаването и Jude система за проверка на разработвания софтуер.

Партньорите по нациналната програма осигуряват провеждането на стаж във фирми от софтуерния бранш.