На проведеното на 10-11 ноември 2018г. в гр. София годишно Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на съдиите в България беше избран нов Управителен съвет в следния състав:
Председател на УС – КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ, съдия в Софийския апелативен съд, Наказателна колегия
Изпълнителен секретар – ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА, съдия във Върховния административен съд
ВЕРОНИКА БОЗОВА, съдия в районен съд Враца
ЕМИЛ ДЕЧЕВ – съдия в Софийския градски съд, Наказателна колегия
ЙОРДАН ДАМАСКИНОВ – съдия в Русенския окръжен съд, Гражданска колегия
КРАСИМИР МАЗГАЛОВ – съдия в Софийския градски съд, Гражданска колегия
ПЕТКО ПЕТКОВ – съдия в Софийския районен съд, Наказатална колегия

Общото събрание единодушно прие следната Декларация

Общото събрание на Съюза на съдиите в България изразява безпокойство от видимата тенденция да бъде уязвявана независимостта на съда чрез използване на привидно законни средства, манипулиране на общественото мнение и всяване на страх. Последните месеци бяхме свидетели на атаки срещу съда по повод упражняване на законни правомощия, каквито например са отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз и искане до Конституционния съд; прилагане правото на Европейския съюз при защита правата на уязвими лица и малцинствени групи; решаване на дела, по които представители на другите власти насаждат очаквания за определен резултат.
Създават се и съмнения, че при тенденциозно упражняване на правомощия от органи с репресивна власт се преследват нелегитимни цели, сплашване и обругаване на съдии, злепоставянето им в очите на хората и в крайна сметка, уронване авторитета на съда.
Осъзнаваме високото си призвание, съгласно чл. 117 от Конституцията на Република България, да защитаваме правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Това обаче е възможно, само при безусловното зачитане на съдийската независимост и на естеството и отговорността на правосъдието.