Днес, 4 юли, бе даден официален старт на обект „Проектиране на физкултурен салон в УПИ Х – за училище, кв. 89, гр. Козлодуй.” Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 240 дни.
На откриването на обекта присъстваха: Маринела Николова, кмет на община Козлодуй, Николинка Тодорова, председател на ОбС Козлодуй, Мая Йонова, общински съветник, Ивайло Асенов, директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, Лилия Димитрова, директор на дирекция „Устройство на територията”, Ирена Попова, директор на дирекция „Обществени поръчки и проекти”, представител на фирмата изпълнител „АВ БИЛТ” ЕООД, представител на строителния надзор „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, на общинска администрация, учители и ученици.
През 2020 г. Община Козлодуй спечели проект за изграждане на нов физкултурен салон в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй по Национална програма на Министерството на образованието и науката „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.”
Проектът е на стойност 1 251 184 лв., като 1 050 000 лв. са от държавния бюджет, а 201 184 лв. от бюджета на Община Козлодуй. Ремонтните дейности включват изграждане на помещения – зали, кабинети и игрални полета, чрез които ще се осигури ефективно провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на 809 ученици при спазване на изискванията за безопасност и сигурност в учебното заведение, в съответствие с нормативните изисквания и утвърдените учебни програми.
Одобреното финансиране е за изграждане на нов физкултурен салон със застроена площ 481.15 кв. м на 2 етажа.
В проекта са включени също така кабинети и обслужващи помещения, като: съблекални, кабинет за преподавали, помещение за съхранение на спорни уреди и инвентар, техническо помещение, санитарни възли, коридор, осигуряващ директна връзка между сградата на училището и фоайето на новопроектирания физкултурен салон.
Отец Пламен отслужи тържествен водосвет за здраве и ползотворна дейност.