Във връзка с високите летни температури и силно намаления дебит на някои водоизточници вследствие на горещините, се обръщаме с молба към потребителите на територията на област Враца да ограничат ползването на вода, предназначена за питейно битови нужди, за поливане на селскостопански насаждения, миене на техника и автомобили и др.

Мерките, които трябва да се предприемат за ограничения в ползването на вода са превантивни с оглед да се избегнат затруднения при подаване на вода за нуждите на населението, тъй като ВиК мрежите не са оразмерени за напояване.

Ползването на водата за питейно-битови нужди от населението има предимство пред ползването й за други цели.