Четири училища и три детски градини в община Мездра остават средищни 

Министерският съвет прие Списък със защитените детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 г. Решението беше взето на последното заседание на служебния кабинет. Документът се актуализира всяка година по предложение на кмета на съответната община след решение на общинския съвет. 

От включените в списъка 266 защитени образователни институции са 6 детски градини и училища в област Враца, в т. ч. едно училище в община Мездра – СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино. 

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, за защитена детска градина се определя тази, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват не по-малко от 14 км или 5 деца в същата възраст ще пътуват не по-малко от 20 км до най-близката им детска градина или училище. За защитено училище за учениците от I до VII клас се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици ще пътуват не по-малко от 20 км до най-близкото училище, а за защитено училище за учениците от VIII до Х клас се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 15 ученици ще пътуват повече от 30 км, за да влязат в клас. 

С друго свое решение правителството прие Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 г. Сред 971-на средищни институции в страната, включени в списъка през настоящата учебна година, са 45 детски градини и училища в област Враца, в т. ч. 7 в община Мездра. Това са СУ „Св. Климент Охридски” и Детска градина „Звездичка“ – с. Зверино, СУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ДГ „Детелина“ и ДГ „Мир“ – гр. Мездра. 

За средищна детска градина се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детско заведение и която за тези деца е най-близо. При средищните училища важат почти същите условия, но минималният брой ученици трябва да е 10. 

Определянето на защитени и на средищни детски градини и училища цели да повиши обхвата на децата и на учениците, както и да намали броя на преждевременно напусналите образователната система.