Сдружение Спортен клуб Торнадо 2013 София ще изпълни проект финансиран по програмата Еразъм+. Краткосрочните проекти за мобилност на учещи и членове на персонала са прост и лесен начин за тях с цел да се възползват от програмата „Еразъм+“. Целта на тези проекти е да се даде възможност на организациите да подготвят по лесен начин редица дейности и да придобият опит в програмата.

Основната цели на проекта са: 

Цел 1: Да се приложат методи за геймификация и програмиране на видеоигри, за да работят напречно в културното и социално развитие в СК-Торнадо-2013-София.

Цел 2: Генериране на мултимедийно съдържание и изграждане или препроектиране на професионална среда за обучение и съвместна работа с използване на новите мрежови и ИКТ инструменти.

Фокусът на проекта са две обучителни мобилности за 10 човека, които ще се включат в два обучителни курса. Домакин на курсовете е испанската организация Inercia Digital SL.

В края на дейностите всеки учещ ще премине през процедура за оценяване и сертифициране на резултатите от обучението. Програмата за обучение ще включва комбинация от различни методи за формално, информално и неформално учене, включително учене в клас, учене в процеса на работа, обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги, групови занимания, сугестопедия и други иновативни подходи.

Резултатите от проекта ще дадат много важен принос за нуждите от цифровизация и ще проправят пътя за ефективно използване на ИКТ инструменти в образователните процеси и програми. Като цяло проекта ще има голямо положително въздействие върху модернизационните цели на СК Торнадо-2013-София, но особено върху участниците в мобилността.

Подкрепата на Европейската  комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява  гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана  за информацията, съдържаща се  в нея.