В Министерството на правосъдието се работи и по мерките срещу изпиране на пари, измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, подкупите в международните търговски сделки

С активно обсъждане на законодателни предложения започна годината в Министерството на правосъдието. Работи се по ред ключови проекти.

  • Определянето на конкретните правомощия на органите на съдебната власт – Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет, както и на функциите на Общото събрание на двата съвета във връзка с промените на Конституцията е една от първите задачи на работна група от широк кръг експерти под ръководството на заместник-министър Юлия Ковачева.

Разискванията по промените в Закона за съдебната власт стартираха в началото на тази седмица, като се очертава заседанията на експертите да се ритмични, т. че законопроектът да бъде изготвен до началото на месец март т.г.

В работната група участват върховни магистрати, членове на ВСС, представители на Висшия адвокатски съвет, на браншовите и неправителствените организации, на Националния институт по правосъдие и експерти от Министерството на правосъдието. 

  • Пред финализиране е проектът за законодателни изменения в НК и НПК във връзка с изпълнение на препоръките от доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпиране на пари към СЕ (MONEYVAL). Сред предлаганите от експертите изменения са извеждане на отделна глава за тероризма в Наказателния кодекс (НК), въвеждане на понятие за криптоактиви в наказателния закон, както и начините на изземването им в НПК. 

Работната група се ръководи от заместник-министър Емил Дечев.

  • Нормативни промени в наказателното законодателство, относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС са във фокуса на друга работна група от широк кръг експерти под ръководството на Дечев. Целта е да се отстранят констатираните от Европейската прокуратура несъответствията с Директива 2017/1371.
  • Днес заседаваха и експертите, чиято задача е да изготвят законодателни предложения, отнасящи се до борба с подкупите в международните търговски сделки към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Новини от регулярната работа на изготвяне на законодателни предложения можете да следите и на Фейсбук страницата на министерството: https://www.facebook.com/justice.government.bg