Вчера, 28.07.2022 г., по предложение на Любен Иванов – областен управител на област Видин, министърът на околната среда и водите Борислав Сандов е издал заповеди за 2 нови защитени територии в област Видин – „Остров Тимок“ и „Бабу́“. Инициативата е осъществена със съдействието на общините Ружинци, Чупрене и Брегово, които предоставиха нужната информация на г-н Иванов за споменатите територии.

Местността „Остров Тимок“ (в землището на с. Връв, община Брегово) е получила статус на защитена територия за опазване местообитания на застрашени, редки и уязвими водолюбиви и водоплаващи птици, които гнездят по Дунавските острови: голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък корморан (Microcarbo pygmeus), сива чапла (Ardea cinerea), малка бяла чапла (Egretta garzetta), лопатарка (Platalea leucorodia).

Природна забележителност „Бабу́“ (в землищата на с. Средогрив, община Чупрене и с. Гюргич, община Ружинци, област Видин) се обявява с цел опазване на характерни скални образувания от червен пясъчник, скални стени, колони, които оформят забележителен обект на неживата природа с възможности за развитие на познавателен туризъм.

генерал агрохимикали

Областният управител благодари на общините Ружинци, Чупрене и Брегово за оказаната помощ, която ще доведе до опазване на природните обекти и застрашените животински видове. Той се надява сътрудничеството между общините да продължи за развитието на област Видин.