Общинският съвет във Враца взе единодушно решение Община Враца като партньор на Министерство на здравеопазването да кандидатства с проектното предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г.

Проектното предложение е насочено към предоставянето на по-качествени здравни услуги на населението от страна на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца /СБАЛПФЗ – Враца/ ЕООД.

Материалната база, с която дружеството разполага е морално остаряла, а поради недоброто си финансово състояние не може да извършва големи разходи за подобряването й.

Министерството на здравеопазването е определено за конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР 2014-2020.

Процедурата цели осигуряване на възможност за подпомагане въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19. Допустимите дейности по процедурата са насочени към осигуряване на подкрепа за болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници, осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 129 271 258,60 лева (66 095 345,00 евро), като допустими партньори са общини и/или общински лечебни заведения.

Във връзка с подготовката на проектно предложение от страна на Министерството на здравеопазването и изпълнение на изискванията за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване от страна на УО на ОПРР, бяха разработени критерии за включване на лечебни заведения за болнична помощ, които бяха публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. Въз основа на тези критерии са определени 133 лечебни заведения с държавно и общинско участие в капитала, които са разпределени в три групи. Като лечебно заведение, част от група 2, е включена и Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца /СБАЛПФЗ – Враца/ ЕООД. През месец юни 2021 г. в отговор на писмо от Министерство на здравеопазването, „СБАЛПФЗ – Враца“ ЕООД е предоставила проектно предложение „Разширение и ремонт на инсталации за медицински газове“, на стойност 104 709,60 лв. с ДДС за извършване на дейности, насочени към обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19, придружено от необходимите документи, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. Предложението е съобразено с допустимия финансов ресурс, определен от МЗ.

С писмо от Министерството на здравеопазването с изх. № 08-00-419/29.09.2021 г. до Община Враца, в качеството й на принципал на „СБАЛПФЗ – Враца“ ЕООД, е отправена покана за включване на Община Враца като партньор на Министерството на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектното предложение, което се подготвя и ще бъде подадено по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по ОПРР. Представен е и проект на споразумение за партньорство, за което в случай, че бъде прието, следва да се представи и Решение на Общински съвет за одобряването му.

Съществува възможност според Насоките за кандидатстване, партньор да бъде и „СБАЛПФЗ – Враца“ ЕООД, за което следва да се декларира, че то разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на дейностите и при необходимост такъв ресурс ще бъде осигурен от бюджета на община Враца.

Съгласно указания на Министерство на здравеопазването срока за одобряване на споразумението и сключването му е до 15.10.2021 година.