Общинските светници приеха актуализираната програма за управление на отпадъците на община Враца до 2020 г., във връзка с кандидатстване на общините Враца и Мездра, като допустим бенефициент по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. С изграждането на компостиращата инсталация ще се удължи експлоатационният срок на депото за битови отпадъци. Прилагането на разделно събиране на рециклируеми и зелени отпадъци ще допринасе в максимална степен за намаляване на количествата депонирани отпадъци, чрез отклоняването на полезните компоненти от общия поток битови отпадъци и превръщането им в полезни суровини за рециклиращата промишленост. Освен това, с  прилагане на процеса по компостиране ще се осигурява минимизиране на въздействието на отпадъците върху компонентите на околната среда, като се ограничават значително вредните емисии, генерирани при другите процеси за третиране на биоразградими битови отпадъци. Произведеният от инсталацията компост ще окаже положително влияние върху развитието на земеделието в региона. Същият може да бъде използван и за ландшафтни дейности и озеленяване на различни общински проекти, както и за други екологични цели – рекултивация и възстановяване на екологично нарушени терени, демонстрационни проекти и др. Стойността на проекта е близо 6 млн лв.