Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи размер от 1000 лв. на паричната награда за поощряване на съдии, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

С решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС са утвърдени средства в размер на 52 000 лв. за нуждите на Съдийската колегия, с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от ЗСВ. Комисията е утвърдила и размера на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2021 г. с 25 784 лв. – неусвоената част от средствата, утвърдени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г. за нуждите на СК за поощрения на посочените основания.

През 2021 г. предстои освобождаване от длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ на 33 съдии, административни ръководители и заместник-административни ръководители в съдилищата.