Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение 2 от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15 определи Жаклин Димитрова – Алексиева, съдия в Районен съд – Козлодуй, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Козлодуй, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Назначението е във връзка решение на Съдийската колегия по протокол № 1/19.01.2021 г. за освобождаване от длъжност поради пенсиониране на изпълняващия тези функции Цветанчо Трифонов.