Проектната компания “АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности” възложи на “Геоконсулт” ООД изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на утвърдена със заповед на Агенция за ядрено регулиране площадка за разполагане на ядрено съоръжение – ядрена централа. С тези дейности ще се изпълнят нормативните изисквания за урегулиране на територията, попадаща в обхвата на площадката. Това съобщават от проектната компания за новия седми блок. С проекта ще бъдат определени общите правила и норми за устройство и застрояване на територията, на която ще бъде разположена новата ядрена мощност. С плана ще бъдат определени границите, конкретното предназначение и начин на устройство на урегулирания поземлен имот (УПИ). Ще бъде извършен анализ на производствени връзки извън площадката на новата ядрена мощност и ще се обвърже с взаимодействието й с други производствени звена разположени на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. От компанията отбелязват, че ще се съобразят обектите и площадките на ДП „РАО”, „ЕСО“ ЕАД и др. Проектът ще се придружава от необходимите парцеларни планове за проводите, линейните съоръжения и пътя за тежки товари, чието изместване се обосновава с проектното решение. Изготвянето на устройствен план представлява изпълнение на поредна стъпка от лицензионния план и етап от устойчивото развитие на проекта за Нова ядрена мощност в АЕЦ-а. Изготвеният план се очаква до края на годината.