С пълно мнозинство Общински съвет – Враца прие правилата за кандидатстване с проекти на „Малки граждански инициативи 2021”.

С тяхното решение бе даден равен достъп на всички, които желаят да се включат в инициативата.

В правилата не се предвижда изграждане на нови детски площадки и съоръжения за игра с мотив, че максимално допустимата сума по даден проект, в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) е недостатъчна новоизградена детска площадка да се построи така, че да отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Другите недопустими дейсности са:

  • интервенции върху инфраструктура, частна собственост;
  • генериращи приходи (търговска и стопанска дейност);
  • изграждане на беседки, спортни и детски площадки, които не отговарят на ЗУТ, и/или Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;
  • предложения от управителен съвет на етажна собственост без регистрация по чл.44 от Закона за управление на етажната собственост.

В Бюджета на Община Враца за 2021 г. е предвиден ресурс за финансиране на проекти „Малки граждански инициативи 2021” в размер на 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева).

През изтеклата 2020 г., предвид усложнената епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с решение от 13 март 2020 г. на НС извънредно положение, проекти на „Малки граждански инициативи“ не се реализираха. В тази връзка Комисията по ПЕНФЕСВНГО предлага, заедно с новопостъпилите проекти за 2021 г., с цел да бъде уважен труда и желанието на кандидатствалите 22 броя проектни предложения за МГИ 2020, да се допуснат до участие в МГИ 2021, в случай, че същите подадат Заявление за допускане до класиране с приложен протокол от събрание на Инициативния комитет/Управителния съвет с решение за кандидатстване през 2021 г

Традиционно повече от десет години в бюджета на Община Враца се предвижда ресурс за финансиране проекти на „Малки граждански инициативи”. Целта на проектите е разработване и утвърждаване на социални практики в грижата за опазване, възстановяване и обогатяване на околната среда. Общински съвет – Враца насърчава гражданското общество да предлага и реализира инициативи, финансирани от общинския бюджет и насочени към подобряване условията на живот в града и населените места на общината.

Чрез тези проекти управителни съвети на етажната собственост и инициативни комитети реализираха обособяването на места за отдих и спорт в междублоковите пространства в града и кметствата на община Враца, както и подобряване инфраструктурата на прилежащите околоблокови пространства и на терени в малките населени места. До този момент проектите се радват на огромен интерес от жителите на общината. Изградените проекти се поддържат от инициативните комитети и живущите в съответните квартали.

Снимка: архив “Зов нюз”