С пълно мнозинство от 28 гласа „ЗА“ Общински съвет – Враца прие правилата за кандидатстване с проекти на „Малки граждански инициативи 2022”.

С тяхното решение бе даден равен достъп на всички, които желаят да се включат в инициативата.

Целта на проектите е разработване и утвърждаване на социални практики в грижата за опазване, възстановяване и обогатяване на околната среда.

Изисквания за кандидатстване:

 1. Допустими кандидати:
 • Инициативни комитети на граждани, сформирани във връзка с изпълнение на проекта;
 • Управителни съвети на етажна собственост по чл.10, т.2 от Закона за управление на етажната собственост;
 1. Допустими дейности/проекти: съгласно чл.151 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):
 • подобряване на инфраструктурата в междублокови пространства и общи зелени площи;
 • залесяване, затревяване и зацветяване на терени, предназначени за зелени площи;
 • изграждане на алеи и тротоари;
 • създаване/възстановяване и оборудване на зони за спорт и отдих;
 • почистване, пребоядисване и освежаване на вече изградени спортни и детски площадки и спортни съоръжения;
 • други дейности, свързани с подобряване на жилищната среда.
 1. Недопустими дейности/проекти:
 • интервенции върху инфраструктура, частна собственост;
 • генериращи приходи (търговска и стопанска дейност);
 • изграждане на беседки, спортни и детски площадки, които не отговарят на ЗУТ, и/или Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;
 • предложения от управителен съвет на етажна собственост без регистрация по чл.44 от Закона за управление на етажната собственост.
 1. Допустими разходи:
 • за посадъчен материал;
 • за градинско оборудване;
 • за транспорт на необходимите по проекта материали;
 • за строителни материали;
 • за оборудване на зони за отдих и игра.
 1. Недопустими разходи за:
 • за труд;
 • за наеми на помещения;
 • за комуникационни средства;
 • за ел.енергия и вода;
 • за командировки.
 1. Срок за кандидатстване: до 05.2022 г.
 2. Продължителност: до 10.2022 г.
 3. Максимална стойност на проект: 5 000 (пет хиляди) лева.
 4. Документи за кандидатстване:
 • Служебна виза по чл.140 от ЗУТ, издадена от гл. архитект на Община Враца;
 • Формуляр за кандидатстване (Приложение № 1);
 • Протокол от учредително събрание за избор на инициативен комитет (Приложение № 2а) или Протокол от събрание на управителен съвет на етажна собственост (Приложение № 2б) (като в протоколите изрично е упоменато упълномощеното лице за контакт);
 • Декларация за условията, при които финансовите средства се възстановяват (Приложение № 3) (подписва се от представляващия кандидата, по чиято сметка ще се преведат одобрените средства);
 • Декларация за устойчивост и последваща експлоатация на проекта (Приложение № 4)
 • Списък с имената и подписите на участниците в проекта (Приложение № 5)
 • Количествено-стойностна сметка на проекта;
 • Документ за регистрация по Закона за управление на етажната собственост (за кандидатстващи управителни съвети на етажна собственост);
 1. Място и ред за подаване на проектите: Проектът се подава с придружително писмо в Информационен център на Общинска администрация – Враца, адресирано до председателя на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации при Общински съвет – Враца, наричана по-долу ПК по ПЕНФЕСВНГО – всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г.