Организирани са две срещи за обществено обсъждане на: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компенсаторна станция с всичките и прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ и във връзката им със съществуващите такива“.

Осигурен е обществен достъп до Доклада за ОВОС и приложенията към него на официалната интернет страница на община Враца – http://www.vratza.bg/, меню „Информация“, подменю „Инвестиционни предложения”, считано от 15.07.2022 година, както е и на разположение всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа в сградата на Община Враца, кметството на село Чирен, сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД и в Министерството на околната среда и водите.

Представителите на обществеността представят писмено своите становища чрез деловодната система преди, по време на срещата за обществено обсъждане или най-късно три дни след обсъждането, на обявените по-горе места, където е осигурен обществен достъп до Доклада за ОВОС и приложенията към него и до възложителя „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

Настоящата оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) касае инвестиционното предложение за „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките й прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“.

Одобреният вариант за разширение на ПГХ „Чирен“ е Вариант III, а именно при пластово налягане до 150 bar, обем на активния газ – 1 млрд.m3(към момента 550 млн. m3) и дневен дебит на нагнетяване и добив до 10 млн.m3/ден (към момента максималният дневен капацитет на добив е 3,82 млн. м3/ден, а на нагнетяване – до 3,2 млн.м3/ден).

За реализацията на проекта за разширението, ще се работи по три направления:

• Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС).

  • Проектиране и изграждане на подземните съоръжения –десет нови високодебитни експлоатационни и три наблюдателни сондажа, ликвидация на някои от старите сондажи, които не отговарят на изискванията за увеличаване на пластовото налягане в резервоара, както и нови шлейфи, свързващи експлоатационните сондажи с компресорната станция.
  • Проектиране и изграждане на нов газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопроводна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД при КВ Бутан – Чирен“.