Припомняме, че общинският съветник Георги Генов направи опит да стане директор на лечебното заведение и дори спечели конкурса, но се оказа, че не му достигнат малко от гласовете на общинските съветници, за да бъде назначен. В града се коментира поведението на неговия политически партньор Владислава Лакова, която дори не беше в зала, когато гласуваха неговата кандидатура.

С Решение № 1120 по Протокол № 79/27.08.2019 г. Общински съвет – Враца избира за управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД, Иво Василев Николов за срок от 3 (три) години от датата на сключване на договора за управление, който договор изтича на 04.09.2022 г.

След проведен конкурс не бе избран управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД и в тази връзка е необходимо Общински съвет – Враца да вземе решение относно избиране за Временно изпълняващ длъжността Управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД до провеждане на публичния подбор и избор на нов управител на дружеството, но не повече от 6 /шест/ месеца – Иво Василев Николов, считано от 05.09.2022 г. 

И Общински съвет – Враца да вземе решение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца”, на основание разпоредбите на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества. 

Ето и състава на комисиите редовен и резервен.

3.1.Редовен състав:

Председател:  д-р Иво Ралчовски – общински съветник

Секретар:       Стефан Стаменов –общински съветник

Членове:        1. Николай Николов – общински съветник

            2. д-р Орлин Димитров – директор РЗИ – Враца

            3. Генко Стоянов  – правоспособен юрист

3.2. Резервни членове:

            1. д-р Димитър Пеев – общински съветник

2. Диляна Давидкова – общински съветник

3. Силвия Коларова  – правоспособен юрист

4. д-р Ирена Видинова – зам.-директор на РЗИ– Враца