Почти 3/4 от администрацията в общините прави нарушения при обществените поръчки, сочи изследване на Институтът за пазарна икономика (ИПИ).

Екпертите на ИПИ изследват общински одитни доклади на Сметната палата след 2016 г. – общо 102, които проверяват работата на местната администрация в периода 2013-2020 г. Анализът позволява извеждане на сериозни нарушения и пропуски в дейностите на общинската администрация. Те са групирани в 3 категории, като всяка от тях включва различни видове нарушения.

Най-често идентифицираните нарушения са в областта на възлагането на обществените поръчки, като почти три четвърти от общините (76 на брой) допускат някакви пропуски в тази дейност. Немалка част от общините имат проблеми при събирането на местните данъци и такси (60%, или 61 на брой) и при отдаването на общинските имоти под наем (56%, или 57 на брой).

генерал агрохимикали

Общата картина показва, че нарушенията и пропуските на местната администрация се разпростират във всички дейности, с които тя е натоварена. Докладите откриват множество случаи на неспазване на законите, недобро финансово управление, редица нарушения при обществените поръчки и лошо стопанисване на имуществото. Понякога невъзможността на администрация да изпълнява максимално ефективно дадена дейност e  резултат от липса на капацитет и финанси, недостатъчно стимули или пък недобро планиране. В други случаи обаче информацията в докладите поражда сериозни съмнения за умишлени нарушения и корупционни практики.

Едва 16 от общо 102 разгледани общини имат пропуски само в една от трите групи. Същевременно повече от половината – 63 – бележат някакви нарушения както при бюджета, така и при обществените поръчки и управлението на общинската собственост. Това навежда на мисълта, че има цялостен проблем с ефективността на работата на общините, а не толкова липси на ресурси и експертиза в дадена конкретна сфера на местно ниво.