МБАЛ “Христо Ботев”-Враца поиска отсрочване на задължения към Община Враца за данък върху недвижими имоти /ДНИ/ в размер на 308 751.31 лева, данък върху превозните средства /ДПС/ в размер на 1 599.28 лева и такса за битови отпадъци /ТБО/ в размер на 603 224.12 лева – главници заедно с начислените лихви към 12.08.2020 г.

Размерът на местните данъци – ДНИ, за които се иска отсрочване са формирани   от 237 044.34 лв. главници по години и 71 706.97 лв. лихви, за ДПС – 1 529.30 лв. главници и 69.98 лв. лихви, а за ТБО- 458 259.21 лв. главници и 144 964.91 лв. лихви, начислени към 12.08.2020 година, или общият размер на оставащите не погасени задължения, за които се иска отсрочване е  913 574.71 лева, оставащи дължими за  периода от 2013-та до 2020 г. включително. Задълженията не са възложени за събиране на публичен изпълнител, има изпълнена процедура по отсрочване съгл. Решение № 598 по Протокол № 41 от 06.10.2017 година на Общински съвет Враца. За лицето липсва информация за взето решение за прекратяване с ликвидация или открито производство по несъстоятелност.

Това става ясно от докладна на зам.-кмета Петя Долапчиева, чрез която се предлага на общинските съветници приемане на решение за издаване на разрешение за отсрочване при мотиви, спазени правни основания и условия, както следва: 

1. Задълженията по Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/, за които се иска отсрочване не могат да бъдат погасени от задълженото лице МБАЛ “Христо Ботев” АД Враца към общината към датата на подаване на искането.

2. Длъжникът има и други задължения, не плащането на които може да доведе до прекратяване или спиране на основната му дейност.

3. Налично е обезпечение, което покрива размера на главницата и лихвите на задължението, за което се иска отсрочване.

4. Лицето е упражнило правото си за искане на отсрочване на публични вземания чрез писмено депозирано искане с вх. № 2600-2420/13.08.2020 година до компетентен орган, придружено с доказателства  по чл. 183 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/.

5. Искането за отсрочване е за срок до една година от датата на издаване на разрешението.

6. Искането е за отсрочване на задължения по ЗМДТ, установени от орган по приходите в общината по данни от подадени от лицето данъчни декларации за имотно състояние на територията на общината и за притежавани МПС.

7. Изпълнително основание за разглеждане и вземане на решение са чл. 183-185 от ДОПК и чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал.4 и ал.5 от ЗМДТ. Компетентен орган за отсрочване на местни данъци над 100 000 лева /чл. 4, ал. 7 от ЗМДТ/  е общинският съвет, а  разрешение  за отсрочване на местни такси с размер на задължението над 30 000 лева /чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ/ се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет. 

8. Преписката, придружена с доказателствата по чл. 183 от ДОПК е приета чрез деловодството на общината и предоставена за проверка и произнасяне на орган по приходите в общинската данъчна администрация относно размера на задълженията и пълнотата на доказателствата от значение за изпълнение на регламента съгласно Глава ХХІІ “Отсрочване и разсрочване” на ДОПК.

Предоставената информация от длъжника  обхваща:

– Справка за финансово-икономическото състояние /баланс, отчет за приходите и разходите – към полугодието на текущата година и за предходната данъчна година, отчет за паричния поток/, обвързани с програма за развитие. Дружеството е формирало отрицателен финансов резултат за посочения период на текущата година по данни от отчета за приходите и разходите, както и за предходната  година.

Предоставената информация съдържа данни за собствения капитал, дългосрочните и краткосрочни задължения, краткосрочните вземания, разходите, нетните приходи, както и за коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност и др.