Общинските съветници единодушно приеха Община Враца да предостави за безвъзмездно ползване на движими вещи-частна общинска собственост на Центъра за спешна медицинска помощ – Враца, специализиран автомобил за транспортиране на кръвни продукти и човешки органи за трансплантация; 10 броя многофункционални апарати за ЕКГ, дефибрилация и мониторинг на спешен пациент с възможност за пренос на всички жизнени параметри в реално време /телемедицина/ и  10 броя транспортни респиратори за командна и асистирана вентилация с кислородни бутилки за санитарни автомобили на ЦСМП-Враца.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението, от деня на приемането му, с цел ускоряване на процедурите по изпълнение на настоящото решение, засягащо особено важен местен интерес, свързан със здравеопазването на населението.

Апаратурата  е на стойност 951 000.00  (деветстотин петдесет и една хиляди) лева без ДДС и е финансирана по проект „Координирани и ефективни реакции на властите при спешни ситуации в региона Долж – Враца“ (акроним: DJ-VR: R.A.E.S), Договор за безвъзмездна финансова помощ № 156161/19.12.2017г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. 

С приемо-предавателен протокол от 15.02.2021 г., изпълнението по горецитирания договор е прието без забележки, като е преминало в собственост на Община Враца.

СЕБН