Над един милион лева като допълнителен трансфер от централния бюджет получи община Враца.

Предстои Общински съвет- Враца да утвърди мерките за изплащане на действително извършени разходи във връзка с COVID-19, които не формират устойчиви мерки и политики по общинския бюджет и държавния бюджет.

Една част от средствата ще бъдат  вложени в покриване разходите на извършени ремонти на междуселски пътища, за да бъде осигурен достъпа до медицински услуги, предвид пандемията. С друга част от субсидията общината ще покрие разходите по покупката на два автомобила за звено „Инспекторат“.

Близо 160 000 лв са за субсидиране на междуселските превози.

Община Враца е създала организация за контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки. Инспекторите от Звено „Инспекторат“ извършват съвместни проверки с представители на Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална здравна инспекция и Министерство на вътрешните работи.

За осигуряване на необходимите условия за контрол от Звено „Инспекторат“,  предложението е да се утвърди мярката „Изпълнение на мерки, във връзка с COVID-19  по осигуряване на контролните дейности на Звено „Инспекторат“ за спазване на въведените мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 чрез закупуване на два броя автомобили“.

Предложението е в Програмата за капиталови разходи за 2021 г. да се одобри включването на  обект „Закупуване на два броя автомобили за осигуряване на контролните дейности на Звено „Инспекторат“ по ПМС 326 от 2021 г.“ със стойност 80 000 лв. и източник на финансиране Целеви средства от ЦБ.

Дргото предложение е да се утвърди мярката „Изпълнение на мерки, във връзка с COVID -19 по осигуряване на достъп до здравни услуги, навременна реакция за нуждаещи се от спешна медицинска помощ и изпълнение на мерки за превенция за ограничаване разпространението на COVID–19 в селата на общината чрез извършване на текущи ремонти на участъци от общинските пътища и подобряване на експлоатационното им състояние.“ За изпълнение на мярката ще бъдат одобрени 836 133 лв.