ВАС потвърди решението на Административният съд във Враца, като намери за законосъобразно медицински център „Света Ана“ да регистрира клинична лаборатория на адреса на МБАЛ „Вива Медика“

Припомняме, че след като Орлин Цветков в качеството си на Изпълнителен директор на МБАЛ „Христо Ботев“- Враца отказа да подпише договор с МБАЛ “Вива Медика“ за осъществяване на лабораторна дейност болницата спря работа.

Тогава бе поискана и регистрация на клинична лаборатория на МЦ “Света Ана” на адреса на болницата.

 Административен съд – Враца отмени отказа за регистрация на искана промяна на обстоятелства

на директора на РЗИ- Враца и преписката беше върната за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от Медицински център „Света Ана“ ООД заявление в постановения от Закона за лечебните заведения срок.

За да постанови своя съдебен акт, първоинстанционният съд е приел за установено от фактическа страна следното:

Не е обсъдено от административния орган и валидното Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ №0505-М/22.06.2016г. на директора на РЗИ-Враца.

От него е видно, че МЦ “Света Ана“ ООД е регистриран като лечебно заведение с медико – диагностична лаборатория по образна диагностика и клинична лаборатория с адрес: гр.“Враца, бул.“Демокрация“ №17 и ул.“Втори юни“ №66.

И тъй като на първия адрес се намира клиничната лаборатория, а на втория – диагностична лаборатория по образна диагностика, то именно за това се иска регистрация на клинична лаборатория на адреса на МБАЛ „Вива Медика“ ООД – ул.“Втори юни“ №66, осъществяваща дейността си на територията на МБАЛ „Христо Ботев“ АД- гр. Враца, представляваща лечебно заведение с над 70 процента държавно участие.

Неоснователен е аргументът за отказ на административния орган, визиращ т.5.1. от заключението в него,

че лабораторията трябва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата, защото точно това изискване е дало повод за подаване на заявление от страна на лечебното заведение за извънболнична помощ.

РЗИ не е спазил законовата процедура и не е направил проверка за изпълнение на здравните изисквания към втория заявен от дружеството адрес за клиничната лаборатория,

като в административната преписка не се съдържат и данни за непредставени документи и непълнота на доказателствата.

Не е в правомощията на административния орган да откаже вписване на други основания, извън изчерпателно посочените в чл.44, ал.1 ЗЛЗ.

Поради това правилно първоинстанционният съд е отменил обжалвания отказ, постановен при липсата на мотиви, при нарушение на материалния закон и при допуснато съществено процесуално нарушение, като е върнал преписката на органа за ново произнасяне по подаденото заявление, се казва в мотивите на ВАС.

Предвид развитите съображения, настоящият касационен състав приема, че не са налице твърдените касационни основания за отмяна.

Обжалваното първоинстанционно решение на административния съд е правилно и следва да бъде оставено в сила.