Личните стопанства за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в областните дирекции за безопасност на храните /ОДБХ/, на чиято територия се намират, реши парламентът.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Предвижда се облекчен и безплатен режим за регистрация на личните стопанства. Собственикът или ползвателят на обекта ще подава до директора на ОДБХ заявление по образец чрез кмета или кметския наместник, като за всяко заявление ще се издава входящ номер.

Който отглежда селскостопански животни в нерегистриран обект, ще се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, ще се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв, записаха депутатите.
Въвежда се териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

С измененията се създава възможност за възлагане на изпълнението на мерките за ограничаване и ликвидиране на болести на изпълнител, различен от служителите на БАБХ.

Въвеждат се санкции за възпрепятстване на унищожаването на болни, съмнително болни или контактни животни. Глобата ще е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, ще се налага имуществена санкция от 3000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 5000 лв.

Прецизират се и текстовете, регламентиращи реда за обезщетяване на засегнатите от епизоотични рискове собственици на животни, като са допълнени основанията, които служат за отказ за изплащане на такива обезщетения и начинът за определяне на цените за обезщетенията.

Няма да се изплаща обезщетение на лица, които не са регистрирали животновъдния си обект или не са изпълнили определени изисквания за отглеждане на животните, както и на такива, които отглеждат животни в животновъден обект, в който повторно е констатирана една и съща болест и който се намира в зоните за ограничение, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на Европейската комисия – за периода на ограничението.

Срещу последната разпоредба възразиха от “Обединени патриоти” и апелираха да бъде прецизирана. Александър Сабанов коментира, че държавата е обезщетила свиневъдите заради Африканската чума по свинете и сега с промените в този закон им казва, че ако някой друг път ги удари същото заболяване, те няма да получат повторно обезщетение. По думите му този текст подписва смъртната присъда на българското животновъдство.

Цветан Топчиев /”БСП за България”/ обясни, че в текста ясно е записано, че се касае за повторно заболяване, когато има забрана за определен период.

С измененията в Закона за ветеринарномедицинската дейност се правят и промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, с които дезинфектантите, средствата за дератизация и дезинсекция, и защитните облекла в случаи на ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози, следва да станат част от държавния резерв при кризисни ситуации. \БТА